گزارش کارآموزی گزارش کارآموزی رشته برق صنعتی در اداره برق

گزارش کارآموزی حاضر در 44 صفحه برای رشته برق در مقطع کارشناسی در محل اداره برق با رعایت تمام اصول کارآموزی آماده گردیده است در زیر فهرست مطالب آماده است

دسته: کارآموزی

بازدید: 5 بار

فرمت فایل: docx

حجم فایل: 942 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 44

 • سیستم توزیع زمینی 15
 • فصل دوم آشنایی با شبکه های توزیع 7
 • مقدمه 1
 • گزارش کارآموزی گزارش کار آموزی رشته برق صنعتی در اداره برق
 • فهرست مطالب
 • فصل اول آشنایی با امور برق شهرستان پارس آباد 4
 • عنوان صفحه
 • شبکه باز، شبکه های از دو سو تغذیه، شبکه های توزیع زمینی و هوایی 8
 • فصل سوم
 • استاندارد نصب اتصال زمین، خاموشی دادن 11
 • حریم خطوط هوایی شبکه های توزیع 12
 • استاندارد سیستم زمین در شبکه های توزیع 10

گزارش کارآموزی نظارت و اجرای ساختمانهای بتنی

عنوانفصل اولمقدمهشرح مدیریت کارهای ساختمانیفصل دوممحل احداث پروژهانواع نقشه های ساختمانیروش های اجراءروش های انبار و نگهداری مصالح ساختمانیاجرا تشکیل دهنده ساختمانتیرچهپلهسقف تیرچه بلوکفصل سومبررسی بخشهای مرتبط بابخش کار آموزیبررسی آموخته ها و پیشنهاداتفصل چهارمتخریب

دسته: کارآموزی

بازدید: 8 بار

فرمت فایل: docx

حجم فایل: 61 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 81

 • محل احداث پروژه
 • بررسی آموخته ها و پیشنهادات
 • فصل دوم
 • بررسی بخشهای مرتبط بابخش کار آموزی
 • پله
 • شرح مدیریت کارهای ساختمانی
 • مقدمه
 • فصل چهارم
 • عنوان
 • تخریب
 • اجرا تشکیل دهنده ساختمان
 • گزارش کارآموزی نظارت و اجرای ساختمانهای بتنی
 • انواع نقشه های ساختمانی
 • فصل سوم
 • فصل اول
 • روش های اجراء
 • روش های انبار و نگهداری مصالح ساختمانی
 • تیرچه
 • سقف تیرچه بلوک

گزارش کارآموزی گزارش کارآموزی رشته برق صنعتی در اداره برق

گزارش کارآموزی حاضر در 44 صفحه برای رشته برق در مقطع کارشناسی در محل اداره برق با رعایت تمام اصول کارآموزی آماده گردیده است در زیر فهرست مطالب آماده است

دسته: کارآموزی

بازدید: 5 بار

فرمت فایل: docx

حجم فایل: 942 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 44

 • سیستم توزیع زمینی 15
 • فصل دوم آشنایی با شبکه های توزیع 7
 • مقدمه 1
 • گزارش کارآموزی گزارش کار آموزی رشته برق صنعتی در اداره برق
 • فهرست مطالب
 • فصل اول آشنایی با امور برق شهرستان پارس آباد 4
 • عنوان صفحه
 • شبکه باز، شبکه های از دو سو تغذیه، شبکه های توزیع زمینی و هوایی 8
 • فصل سوم
 • استاندارد نصب اتصال زمین، خاموشی دادن 11
 • حریم خطوط هوایی شبکه های توزیع 12
 • استاندارد سیستم زمین در شبکه های توزیع 10