گزارش کارآموزی نظارت و اجرای ساختمانهای بتنی

اجرای ساختمان به آگاهی از یکسری مسائل فنی که به علم رشته های مختلف ساختمان بستگی دارد، نیازمند است

دسته: عمران و نقشه کشی

بازدید: 6 بار

فرمت فایل: doc

حجم فایل: 701 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 78

 • بررسی بخشهای مرتبط بابخش کار آموزی
 • تجهیز کارگاه
 • اجرا تشکیل دهنده ساختمان
 • بررسی آموخته ها و پیشنهادات
 • روش های انبار و نگهداری مصالح ساختمانی
 • روش های اجراء
 • پیاده کردن نقشه
 • پی کنی
 • کرسی چینی
 • محل احداث پروژه
 • پله
 • تخریب رعایت اصول ایمنی در تخریب
 • سقف تیرچه بلوک
 • گزارش کارآموزی نظارت و اجرای ساختمانهای بتنی
 • انبار کردن سیمان
 • نحوه کرسی چینی یا ساخت پی سنگی
 • انواع نقشه های ساختمانی
 • تیرچه

گزارش کارآموزی نظارت و اجرای ساختمانهای بتنی

عنوانفصل اولمقدمهشرح مدیریت کارهای ساختمانیفصل دوممحل احداث پروژهانواع نقشه های ساختمانیروش های اجراءروش های انبار و نگهداری مصالح ساختمانیاجرا تشکیل دهنده ساختمانتیرچهپلهسقف تیرچه بلوکفصل سومبررسی بخشهای مرتبط بابخش کار آموزیبررسی آموخته ها و پیشنهاداتفصل چهارمتخریب

دسته: کارآموزی

بازدید: 8 بار

فرمت فایل: docx

حجم فایل: 61 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 81

 • محل احداث پروژه
 • بررسی آموخته ها و پیشنهادات
 • فصل دوم
 • بررسی بخشهای مرتبط بابخش کار آموزی
 • پله
 • شرح مدیریت کارهای ساختمانی
 • مقدمه
 • فصل چهارم
 • عنوان
 • تخریب
 • اجرا تشکیل دهنده ساختمان
 • گزارش کارآموزی نظارت و اجرای ساختمانهای بتنی
 • انواع نقشه های ساختمانی
 • فصل سوم
 • فصل اول
 • روش های اجراء
 • روش های انبار و نگهداری مصالح ساختمانی
 • تیرچه
 • سقف تیرچه بلوک