گزارش کارآموزی نظارت و اجرای ساختمانهای بتنی

عنوانفصل اولمقدمهشرح مدیریت کارهای ساختمانیفصل دوممحل احداث پروژهانواع نقشه های ساختمانیروش های اجراءروش های انبار و نگهداری مصالح ساختمانیاجرا تشکیل دهنده ساختمانتیرچهپلهسقف تیرچه بلوکفصل سومبررسی بخشهای مرتبط بابخش کار آموزیبررسی آموخته ها و پیشنهاداتفصل چهارمتخریب

دسته: کارآموزی

بازدید: 8 بار

فرمت فایل: docx

حجم فایل: 61 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 81

 • محل احداث پروژه
 • بررسی آموخته ها و پیشنهادات
 • فصل دوم
 • بررسی بخشهای مرتبط بابخش کار آموزی
 • پله
 • شرح مدیریت کارهای ساختمانی
 • مقدمه
 • فصل چهارم
 • عنوان
 • تخریب
 • اجرا تشکیل دهنده ساختمان
 • گزارش کارآموزی نظارت و اجرای ساختمانهای بتنی
 • انواع نقشه های ساختمانی
 • فصل سوم
 • فصل اول
 • روش های اجراء
 • روش های انبار و نگهداری مصالح ساختمانی
 • تیرچه
 • سقف تیرچه بلوک